O spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przemko” w Przemkowie
ul. Akacjowa 7
59-170 Przemków

KRS: 0000122621
Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
REGON: 001232304
NIP: 693-00-16-228
Nr rachunku bankowego: 49 8653 0004 0000 0000 0550 0001

Zasoby:

– 15 budynków,
– 590 lokali mieszkalnych,
– 32911,5 m2 powierzchni,
– ok. 1600 mieszkańców.