Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZEMKO

59-170 Przemków ul.Akacjowa 7

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
SM PRZEMKO

Uchwały z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w Przemkowie odbytego w dniu 26.04 2017rok.

Email Drukuj PDF
Uchwała Nr  01/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko”

w Przemkowie  odbytego w dniu 26.04 2017rok.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Przemko” w Przemkowie

za 2016 rok.

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w Przemkowie działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 2 oraz § 31 ust.1 pkt.5 statutu Spółdzielni  (uchwalonego przez  Walne Zgromadzenie Członków SM „Przemko” w Przemkowie w dniu 07 maja 2014rok )    u c h w a l a co następuje :

§ 1.

 

Z a t w i e r d z a sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w Przemkowie z działalności Spółdzielni za rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

W głosowaniu   brało udział  34 członków

Głosów „ za „   34

Głosów „przeciw”    0

Sekretarz                                                      Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Członków          Walnego Zgromadzenia Członków

..............................                                          .........................

Irena    Orłowska                                          Krzysztof  Kapłon

Uchwała Nr  02/2017

Walnego Zgromadzenia  Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko”

w Przemkowie  odbytego w dniu 26.04. 2017rok

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko”  w Przemkowie.

 

Walne Zgromadzenie  Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w Przemkowie działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt.2 statutu Spółdzielni  (uchwalonego przez  Walne Zgromadzenie Członków SM „Przemko” w Przemkowie w dniu 07 maja 2014rok)        u c h w a l a co     następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w Przemkowie za rok 2016, które składa się z:

 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
 2. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.674.672,20 zł.-
 3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący wynik finansowy:
 • Z własnej działalności gospodarczej 79.864,01 zł.-
 • Z gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiący nadwyżkę kosztów nad przychodami 131.660,24 zł.-
 1. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Wyżej wymienione dokumenty stanowią integralną część uchwały.

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

W głosowaniu   brało udział  34 członków

Głosów „ za „   34

Głosów „przeciw”   0

Sekretarz                                         Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Członków         Walnego Zgromadzenia Członków

..............................                                        .........................

Irena Orłowska                                         Krzysztof  Kapłon

Uchwała Nr  03/2017

Walnego Zgromadzenia  Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko”

w Przemkowie  odbytego w dniu 26.04. 2017rok

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej z własnej działalności.

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w Przemkowie działając na podstawie § 14 ust.1 pkt. 4 oraz § 125 ust.5 pkt. 2  statutu (uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Przemko” w Przemkowie w dniu 07 maja 2014 rok) na wniosek Rady Nadzorczej     u c h w a l a   co następuje:

§1.

Nadwyżkę bilansową z  własnej działalności gospodarczej za rok 2016 w kwocie 79.864,01 zł.- przenosi się do rozliczenia w 2017 roku i przeznacza na zmniejszenie ujemnego wyniku finansowego powstałego na działalności eksploatacyjnej związanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

 

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

W głosowaniu   brało udział  34 członków

Głosów „ za „  34

Głosów „przeciw”   0

 

Sekretarz                                                Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Członków       Walnego Zgromadzenia Członków

..............................                                        .........................

Irena     Orłowska                                  Krzysztof     Kapłon

 

Uchwała Nr  04/2017

Walnego Zgromadzenia  Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko”

w Przemkowie  odbytego w dniu 26.04. 2017rok

W  sprawie :  sporządzania sprawozdania finansowego .

Walne Zgromadzenie Członków  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Przemko” w Przemkowie  w oparciu o  znowelizowane  przepisy ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości  / Dz. U. z 2016 poz.1047/

uchwala co następuje :

§ 1

W związku ze  spełnianiem przez   Spółdzielnię Mieszkaniową  „Przemko” w  Przemkowie   definicji jednostki małej  określonej  w art. 3 ust. 1 c  ustawy o rachunkowości  sprawozdanie  finansowe   spółdzielni sporządza się z zastosowaniem  uproszczeń  przewidzianych dla takich jednostek w tej ustawie.

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i ma zastosowanie   do sprawozdań finansowych za  rok obrotowy rozpoczynający się od 01 stycznia 2017r i następne lata obrotowe. .

 

W głosowaniu   brało udział  34członków

Głosów „ za „  34

Głosów „przeciw”   0

 

Sekretarz                                               Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Członków       Walnego Zgromadzenia Członków

..............................                                        .........................

Irena     Orłowska                                      Krzysztof  Kapłon

Uchwała Nr  05/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko”

w Przemkowie  odbytego w dniu  26.04. 2017rok.

 

 

w sprawie :  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  Spółdzielni

Mieszkaniowej     „Przemko” w Przemkowie  za 2016 rok.

Walne Zgromadzenie  Członków Spółdzielni Mieszkaniowej      „Przemko” w Przemkowie działając na podstawie § 14 ust.1 pkt. 2 statutu Spółdzielni  (uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Przemko” w Przemkowie w dniu 07 maja 2014rok)       u c h w a l a co   następuje:

§ 1.

Z a t w i e r d z a sprawozdanie Rady Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w Przemkowie z działalności Rady  za   2016 rok  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu   brało udział  33 członków

Głosów „ za „  33

Głosów „przeciw”   0

 

 

Sekretarz                                                     Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Członków           Walnego Zgromadzenia Członków

..............................                                        .........................

Irena   Orłowska                                       Krzysztof  Kapłon

Uchwała Nr  06/2017

Walnego Zgromadzenia  Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko”

w Przemkowie  odbytego w dniu 26.04. 2017rok

w sprawie : absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni   Mieszkaniowej     „Przemko” w Przemkowie.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w Przemkowie działając na podstawie § 14 ust.1 pkt. 2 statutu (uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Przemko” w Przemkowie w dniu 07 maja 2014 rok)  po wysłuchaniu  sprawozdań i dyskusji na wniosek Rady Nadzorczej

 

u d z i e l a       a b s o l u t o r i u m

Jackowi Janikowskiemu  - Prezesowi Zarządu, który pełnił tę funkcję w okresie objętym sprawozdaniem rocznym i sprawozdaniem finansowym  za 2016 rok.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

W głosowaniu   brało udział   32 członków

Głosów „ za „  32

Głosów „przeciw”   0

 

 

Sekretarz                                                    Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Członków           Walnego Zgromadzenia Członków

..............................                                          .........................

Irena   Orłowska                                        Krzysztof  Kapłon

Uchwała Nr  07/2017

Walnego  Zgromadzenia  Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko”

w Przemkowie  odbytego w dniu 26.04. 2017rok

w sprawie : absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni

Mieszkaniowej        „Przemko” w Przemkowie.

Walne Zgromadzenie  Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w Przemkowie działając na podstawie § 14 ust.1 pkt. 2 statutu (uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Przemko” w Przemkowie w dniu 07 maja 2014 rok)  po wysłuchaniu  sprawozdań i dyskusji na wniosek Rady Nadzorczej

 

u d z i e l a       a b s o l u t o r i u m

Marii Weryszko  - Członkowi Zarządu, która pełniła tę funkcję w okresie objętym sprawozdaniem rocznym i sprawozdaniem finansowym  za 2016 rok.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

W głosowaniu   brało udział  32 członków

Głosów „ za „   32

Głosów „przeciw”   0

 

 

 

Sekretarz                                                   Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Członków           Walnego Zgromadzenia Członków

..............................                                         .........................

Irena  Orłowska                                       Krzysztof  Kapłon

Uchwała Nr  08/2017

Walnego  Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko”

w Przemkowie  odbytego w dniu  26.04.2017 rok

 

w sprawie: zatwierdzenia wniosków polustracyjnych.

Walne Zgromadzenie  Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w Przemkowie działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółdzielni  (uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Przemko” w Przemkowie  w dniu  07 maja 2014 rok)        u c h w a l a co    następuje :

§1.

1. Przyjmuje wyniki lustracji i zatwierdza   wnioski Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze z przeprowadzonej pełnej lustracji spółdzielni za okres od 01.01.2013r  do 31.12.2015r ujęte w liście polustracyjnym  znak  ZR/125/X/16  z dnia  26.10.2016r.

( załącznik Nr 1 do uchwały ).

2. Akceptuje przedstawiony przez Radę Nadzorczą i przyjęty uchwałą RN Nr  14/2016 z dnia 07.12.2016r „ Harmonogram” wykonywania i realizacji wniosków polustracyjnych.

( załącznik nr 2 do uchwały ).

3.Nadzór nad realizacją harmonogramu powierza się Radzie Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W glosowaniu brało udział  34 członków

Głosów „za”  34

Głosów „przeciw”    0

Sekretarz                                                     Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Członków              Walnego Zgromadzenia Członków

..............................                                           .........................

Irena  Orłowska                                           Krzysztof   Kapłon

 

P r o t o k ó ł z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w Przemkowie odbytego w dniu 26 kwietnia 2017 rok

Email Drukuj PDF

P r o t o k ó ł

z   Walnego Zgromadzenia  Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w    Przemkowie odbytego w dniu  26 kwietnia 2017 rok

 

Na stan  579 członków udział bierze 34 członków wg list obecności i protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej wybranej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 rok.

W zebraniu udział bierze:

Zarząd SM „Przemko” w składzie:

Prezes Zarządu    -  Jacek Janikowski

Członek Zarządu  - Maria Weryszko

Ponadto:

Radca prawny p.  Józef Kustra

Ad.1

Walne Zgromadzenie Członków  SM „Przemko” w Przemkowie zwołane przez Zarząd na dzień  26 kwietnia 2017 roku otworzył  prezes zarządu Jacek Janikowski witając wszystkich przybyłych na zebranie.

Po krótkim powitaniu  prezes poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Do składu Prezydium zgłoszono następujące osoby, które wyraziły zgodę:

Krzysztof Kapłon, Stanisław Stępiński, Irena Orłowska.

Z braku innych kandydatur listę zamknięto. Skład Prezydium  przyjęto przy 29 głosach „za”.

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (w chwili głosowania) 29 głosami „za”  zatwierdziło Prezydium, które  ukonstytuowało się w następujący sposób :

Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia –   Krzysztof Kapłon

Z-ca Przewodniczącego   -    Stanisław Stępiński

Sekretarz   Walnego Zgromadzenia   -  Irena Orłowska

Prowadzenie zebrania przejął przewodniczący p.  Krzysztof Kapłon

Ad.2

Prowadzący zebranie przedstawił porządek Walnego Zgromadzenia  podany do wiadomości  członkom SM „Przemko” w Przemkowie zgodnie z § 16 ust.1i 2  statutu sp-ni:

 1. Otwarcie  Walnego Zgromadzenia , wybór Prezydium.
 2. Przedstawienie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni za 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z własnej działalności.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zastosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej spółdzielni dla małych jednostek.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.

10.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.

11.  Przedstawienie realizacji wniosków z poprzedniej lustracji Spółdzielni.

12.  Podjęcie uchwały w wprawie zatwierdzenia wniosków z lustracji przeprowadzonej w 2016 roku.

13.  Przedstawienie protokołu komisji uchwał i wniosków.

14.  Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Po czym prowadzący zebranie przeszedł do realizacji przedstawionego porządku obrad.

Ad3.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, czy członkowie zapoznali się z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia i czy chcą aby odczytać Regulamin.  Z sali nie było odzewu na zapytanie. Z uwagi na to, że powyższy regulamin jest dostępny zarówno na stronie internetowej spółdzielni, jak również członkowie mieli możliwość zapoznania się z regulaminem w biurze spółdzielni – przewodniczący zawnioskował, aby  nie odczytywać regulaminu.  Do propozycji zebrani nie  wnieśli uwag ani zastrzeżeń i przy 31 głosach  „za” przyjęto propozycję, aby nie odczytywać regulaminu, w związku z czym prowadzący przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.4

Przewodniczący Zebrania p. Krzysztof Kapłon poprosił o podawanie osób do składu komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

Do komisji mandatowo-skrutacyjnej zgłoszono n/w osoby:

Danutę Bobowską

Bożenę Szklarz

Beatę Jurek

Z uwagi na brak innych zgłoszeń listę zamknięto  i  powyższy skład komisji zatwierdzono jednogłośnie.

Do komisji uchwał i wniosków zgłoszono  n/w osoby, które wyraziły zgodę na udział w komisji:

Grażyna Cłapa

Maria Elsner

Helena Stempkowska

Z uwagi na brak innych zgłoszeń listę zamknięto  i  powyższy skład komisji zatwierdzono jednogłośnie.

Ad.5 i Ad.6

Prezes p. Jacek Janikowski  przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności spółdzielni za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym  za 2016 rok.

Po wysłuchaniu sprawozdań prowadzący zebranie poprosił o dyskusję nad przedstawionymi informacjami.

Z sali padło pytanie o wyjaśnienie tak dużej kwoty zadłużenia, która niepokoi i czy jest szansa, aby odzyskać zadłużenie. Ponadto zapytano jaką  kwotę spółdzielnia wydatkowała na usuwanie dewastacji  w zasobach spółdzielni.

Na  zadane pytanie wyjaśnień udzielił prezes zarządu p. Jacek Janikowski.

Z uwagi na brak głosów z sali prowadzący zebranie zamknął dyskusję . Przedstawił wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdań.

Następnie poprosił komisję mandatowo skrutacyjną o przedstawienie protokołu  o zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał .

Przed głosowaniem uchwał p. Danuta Bobowska w imieniu komisji mandatowo – skrutacyjnej  przedstawiła protokół  o treści:

 1. Komisja  stwierdza, że wszyscy członkowie zostali powiadomieni na piśmie o terminie, miejscu i porządku obrad  Walnego Zgromadzenia  co najmniej 21 dni przed terminem poprzez wywieszenie zawiadomień w gablotach klatek schodowych budynków mieszkalnych oraz w siedzibie spółdzielni, a członkowie posiadający prawo do lokalu użytkowego oraz członkowie oczekujący  pisemnie listem zwykłym zgodnie z  § 16 ust. 1 statutu spółdzielni
 2. Komisja sprawdziła listę obecności  członków na  Walnym  Zgromadzeniu, z której wynika,   że      w     Zebraniu udział bierze  34 członków.
 3. Komisja oświadcza, że  Walne Zgromadzenie Członków  zostało zwołane zgodnie z zachowaniem wymogów statutu i zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał.

Następnie przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę Nr  01/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Przemko” w Przemkowie za 2016 rok, którą przyjęto przy 34 głosach „za” i 0 głosów „przeciw”  oraz uchwałę Nr 02/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016, którą przyjęto przy 34 głosach „za” i 0 głosów „przeciw”.

Ad.7

Sprawę  podjęcia uchwały o podziale nadwyżki bilansowej  przedstawił prezes p. Jacek Janikowski. Informując, że zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej z propozycją, aby nadwyżkę bilansową z własnej działalności za rok 2016 w kwocie 79.864,01 zł.-  przenieść do rozliczenia w 2017 roku i przeznaczyć na zmniejszenie ujemnego wyniku finansowego powstałego na działalności eksploatacyjnej związanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Rada Nadzorcza przychyliła się do powyższej propozycji i wystąpiła do Walnego Zgromadzenia  o podjęcie stosownej uchwały . Wniosek Rady do Walnego Zgromadzenia odczytał  prowadzący zebranie p. Krzysztof Kapłon.

Zebrani  przyjęli informację  nie zgłaszając uwag, pytań  i zastrzeżeń  . Poddana pod głosowanie uchwała Nr 03/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z własnej działalności  została przyjęta przy 34 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”.

Ad.8

Sprawę  zastosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej spółdzielni dla małych jednostek przedstawiła  Gł. Księgowa p. Maria Weryszko . Omówiła przepisy dotyczące tej sprawy, które  spółdzielnia nasza spełnia do zakwalifikowania jej  jako jednostki małej określonej w art.3 ust.1 c ustawy o rachunkowości. Zebrani nie zgłosili uwag. Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę Nr 04/2017, którą przyjęto przy 34 głosach „za” i  0 głosach „przeciw”.

Ad.9

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  za  2016 rok  w imieniu Rady przedstawił przewodniczący Rady Nadzorczej p. Krzysztof Kapłon. Przedstawił również wniosek Rady do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.

W otwartej dyskusji  nad przedstawionym sprawozdaniem p. Irena Orłowska  zawnioskowała o zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji Przewodniczący  Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę Nr 05/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Przemko” w Przemkowie za 2016 rok, którą podjęto przy 33 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”.

Przewodniczący Rady p. Krzysztof Kapłon podziękował zebranym za okazane zaufanie i przyjęcie sprawozdania.

Ad.10

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia realizując porządek obrad oraz po wysłuchaniu sprawozdań i na wniosek Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu SM „Przemko” w Przemkowie.

Uchwałą Nr 06/2017 podjętą przy 32 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” udzielono absolutorium Jackowi Janikowskiemu – Prezesowi Zarządu, uchwałą Nr 07/2017 podjętą przy 32 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” udzielono absolutorium Marii Weryszko – Członkowi Zarządu.

Prezes  p. Jacek Janikowski w imieniu Zarządu podziękował zebranym za udzielone absolutorium.

Ad.11

Prezes Zarządu p. Jacek Janikowski  przedstawił  informację o realizacji  wniosków z lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej za okres 01.01.2010 do 31.12.2012. Coroczne przedstawianie powyższej informacji wynika z przepisów statutowych spółdzielni. Informacja zostanie również przesłana do wiadomości Związku Rewizyjnego zgodnie z ustawowym obowiązkiem.

Zebrani  przyjęli informację  nie zgłaszając uwag, pytań  i zastrzeżeń  .

Ad.12

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Krzysztof Kapłon przedstawił list polustracyjny z przeprowadzonej lustracji ustawowej  obejmującej okres działalności Spółdzielni od 01.01.2013 do 31.12.2015 rok. Przedstawił również harmonogram realizacji wniosków wynikających z lustracji zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/2016 z dnia  07.12.2016r

Zebrani  przyjęli informację  nie zgłaszając uwag , pytań  i zastrzeżeń.

Uchwałą Nr 08/2017 podjętą przy 34 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”  zatwierdzono wnioski polustracyjne , zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Ad.13

Przewodniczący zebrania poprosił komisję uchwał i wniosków  o przedstawienie protokołu. Pani Grażyna Cłapa odczytała protokół, z którego wynika, że do komisji nie zgłoszono wniosków.

Do protokołu komisji uchwał i wniosków oraz  komisji mandatowo skrutacyjnej nikt nie wniósł uwag ani zastrzeżeń.

Ad. 14

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący  p. Krzysztof Kapłon zamknął obrady  Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przemko” w Przemkowie dziękując wszystkim za przybycie i udział w zebraniu.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przemków, 26 kwietnia 2017 rok

 

Protokołowała:

Zdzisława Marciniak

 

Sekretarz                                                             Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Członków                        Walnego Zgromadzenia Członków

..............................                                                         ........................

Irena Orłowska                                                       Krzysztof  Kapłon

 

Przetarg ul. Akacjowa 3A m. 10

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie  przetargu

Na  sprzedaż  mieszkania na warunkach prawa odrębnej własności  kat. M-3 położonego w Przemkowie przy

Ul. Akacjowej 3A m.10

pow. użytkowa  49,40 m2 – 2 pokoje – III piętro

Cena wywoławcza   -  90.000 zł.-

Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Akacjowej 7 – sala nr 47  w dniu 30 sierpnia 2017 rok w następujący sposób:

 1. o godz. 9 30 – przetarg ograniczony dla członków oczekujących
 2. w przypadku braku chętnych o godz. 10 00 – przetarg nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych.

W przypadku rozstrzygnięcia przetargu w pierwszym terminie, przetarg przypadający w następnym terminie nie odbędzie się.

Przystępujący do przetargu winni w terminie do dnia 29 sierpnia 2017 r.  wpłacić wadium w wysokości 1.000 zł .- na konto Spółdzielni w BS Przemków 49 8653 0004 0000 0000 0550 0001

 • Przedmiot przetargu licytowany będzie w stanie w jakim został przedstawiony do oglądania.
 • Mieszkanie można oglądać w każdy dzień w godzinach pracy Spółdzielni.

od poniedz. do piątku  w  godz. od 8 do 15 ;  w środy  w godz. 8 do 16 .

 • Informacje odnośnie szczegółowych warunków i zasad przeprowadzenia przetargu  można uzyskać  w biurze  Sp-ni w   pokój   nr 50.

tel. 8310333 lub 8310077.

 • Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie bez podania przyczyn .
 • Do przetargu nie może przystąpić cudzoziemiec nie posiadający karty pobytu stałego w Polsce.

 

Zarząd SM „Przemko”
Poprawiony: poniedziałek, 21 sierpnia 2017 11:26
 


Strona 1 z 3
Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

Statystyki

Użytkowników : 2310
Artykułów : 34
Zakładki : 1
Odsłon : 464767

Reklama

Uniqa

Przemków

Imieniny

Wczoraj : Franciszka Joanny Dzisiaj : Marii Cezarego Jutro : Rozy Apolinarego

office 2016 product key buy windows professional 7 key cheap windows 10 enterprise key office 2016 licence key genuine windows 10 pro key