Aktualności

SM/PO/ 270  /2018

Przemków, dnia 23.04.2018

Z a w i a d o m i e n i e

 

        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w Przemkowie  z a w i a d a m i a, że   Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni  odbędzie się w dniu  16 maja  2018 rok o godz. 17 w budynku spółdzielczym  – sala nr 58  z następującym porządkiem  obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,  wybór Prezydium.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni za 2017 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok i podziału nadwyżki bilansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.

8. Przedstawienie realizacji wniosków z ostatniej lustracji Spółdzielni.

9. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.

10. Wybór delegata i zastępcy delegata na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze – podjęcie uchwał.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu SM PRZEMKO.

12. Podjecie uchwały w sprawie zmian do regulaminu Walnego Zgromadzenia.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do regulaminu Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek, na których wybudowane są stacje transformatorowe na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy.

15. Przedstawienie protokołu komisji uchwał i wniosków.

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu za 2017, protokół z lustracji  za lata 2013-2015, list polustracyjny, regulamin obrad Walnego Zgromadzenia, projekt zmian statutu, zmian regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i zmian regulaminu Rady Nadzorczej, pozostałe materiały i dokumenty oraz projekty uchwał objęte porządkiem obrad znajdują się do wglądu i zapoznania się w siedzibie spółdzielni w godz. 7-15.

Członkowi przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Nadzorczej prosimy o zgłaszanie pisemne kandydatur do Rady Nadzorczej w sekretariacie spółdzielni do dnia 30 kwietnia 2018r do godz.15,  zgodnie z § 22 statutu SM PRZEMKO.

 

                                                                        Zarząd  SM PRZEMKO
w   Przemkowie

 


UWAGA LOKATORZY !!!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi usuwania odpadów budowlanych powstających podczas wykonywania remontu mieszkań, informujemy, że ich odbiór należy zorganizować poprzez usługę dodatkową, tj. zamówienie kontenera (pojemnika) i jego wywóz. Koszt usługi to każdorazowo 149 zł za pojemnik do 1 m2 lub 490 zł za pojemnik o pojemności 7 m2. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach lub pod numerem telefonu:
76 8462912